The Demon Ibaraki

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi

Description